Coșul de cumpărături este gol

Politica date

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA

ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

S.M.M. PARTENERS 2000 SRL, cu sediul în București, str. Burdujeni, nr. 18, bl. N15, sc. D, et. 1, ap. 51, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1729/2000, având cod fiscal 12721213, reprezentată legal prin Administrator Merticariu Ioan,în calitate de Operator de date cu caracter personal sau Persoana împuternicită, prelucrează potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul UE și ale Legii nr. 190/2018 adoptată de Parlamentul României, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu buna - credință şi în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.M.M. PARTENERS 2000 SRL poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările intervenite în legislație și în practicile noastre de preluare a datelor personale. S.M.M. PARTENERS 2000 SRL va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.

 1. Operatorul de date cu caracter personal:

S.M.M. PARTENERS 2000 SRL, în calitatea sa de Operator, stochează cu bună - credinţă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, respectând principiile prelucrării datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE și ale Legii nr. 190/2018.

2. Date cu caracter personal:

În calitatea dumneavoastră de client/utilizator al site-ului S.M.M. PARTENERS 2000 SRL, denumit în continuare și “Persoană vizată“, Operatorul vă informează în mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul UE, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile descrise în cuprinsul prezentei.

Noțiunea de „date cu caracter personal”, astfel cum este definită prin Regulamentul UE însemnând orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Vă informăm asupra faptului că prelucrăm și stocăm următoarele date cu caracter personal:

a)      Informații generale: numele, prenumele, adresa de livrare și adresa de facturare(dacă aceasta este diferită de cea de livrare), adresa de e-mail, codul numeric personal, număr de telefon și date privind cardul bancar, după caz;

b)     Date privind procesul de recrutare: numele, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresă de domiciliu, experiența anterioară la locul de muncă, studii, specializări, date din documente comunicate privind procesul de recrutate, cum ar fi: cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă, certificatul de examinare psihologică, alte date personale furnizate conform dispozițiilor legale, după caz;

c)      Date privind imaginea: imagine video a persoanei vizate care se prelucrează la sediul S.M.M. PARTENERS 2000 SRL;

d)     Date privind istoricul financiar în cadrul S.M.M. PARTENERS 2000 SRL;

e)      Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului S.M.M. PARTENERS 2000 SRL conform Politicii de Cookies pe care o puteți accesa accesând pagina: cookies; printre date, se numără: adresa IP(inclusiv posibila locație), browser, order ID, etc.

 

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către S.M.M. PARTENERS 2000 SRL în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor și de livrare a produselor, conform legii aplicabile, respectiv:

a)      cu obținerea consimţământului Persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE privind protecția datelor,

b)      pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE privind protecția datelor,

c)      de îndeplinire a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE privind protecția datelor și,

d)      în vederea urmăririi unui interes legitim in condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE privind protecția datelor.

 

Detalierea acțivității de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

a) Prelucrarea datelor cu caracter personal conform articolului 6 alineat 1) litera a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE se va realiza:

-          în scopul desfășurării activității de promovare și/sau marketing direct către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic, pe baza acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

-          în scopul obținerii îmbunătățirii serviciilor prestate și procesului de vânzare, prin intermediul opiniei exprimate de client, pe baza acordului liber exprimat de client, în prealabil;

-          în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a postului vacant;

 

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul UE, se va realiza:

-          în vederea executării contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plată de la clienții persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor restante;

 

c) Prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul UE, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului, se va realiza:

-          în scop de corespondență cu autoritățile competente, precum și pentru întocmirea registrelor conform dispozițiilor legale;

-          în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice, conform dispozițiilor legale;

 

d) Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul UE, se va realiza:

-          pentru realizarea evidenței serviciilor prestate, gestionării corespondenței, arhivării documentelor, întocmirii fișelor de consum, realizării de operațiuni de audit, cu scopul supravegherii prin camere video a spațiului Operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor, în vederea soluționării reclamațiilor și cererilor primite din partea persoanelor vizate, prelucrării datelor cu caracter personal în scopul reprezentării Operatorului în fața instanțelor de judecată și a autoritatilor publice;

 

În cazul în care Operatorul va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul UE și a actelor interne aprobate în vederea implementării Regulamentului UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

 

Consimțământul va fi acordat la crearea contului pe site-ul http://www.ekodak.ro/.

 

4. Durata prelucrării datelor:

În cadrul scopurilor legate de activitatea S.M.M. PARTENERS 2000 SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:

  1. Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor și vânzarea bunurilor, vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii și vânzarea bunurilor, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă;
  2. Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 2/5/10 ani, după caz, conform dispozițiilor legale;
  3. Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor și a opiniei clienților se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice;
  4. După finalizarea procedurii de recrutare toate datele privind acest proces vor fi șterse, exceptând situația în care persoana vizată a solicitat expres stocarea acestora pe o durată mai mare de timp;
  5. Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu S.M.M. PARTENERS 2000 SRL, precum și după încetarea acesteia. În situația în care persoana vizată își retrage consimţământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului; 
  6. Datele primite de la Persoana vizată prin intermediul site-ului Operatorul se vor stoca pe perioada menținerii contului, conform acordului persoanei vizate;
  7. De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul UE.

5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute la art 3., lit. b) – d) sunt necesare în vederea, fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dumneavoastră în a transmite Operatorului aceste date poate determină imposibilitatea acestuia de prestare a serviciilor și de vânzare a bunurilor, respectiv a încheierii unei relații contractuale pentru prestarea de servicii și pentru vânzarea bunurilor.

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal realizate în interesul legitim al Operatorului astfel cum au fost menționate în art. 3. lit d), vă informăm că această opțiune va fi analizată si, în funcție de situația dvs., se va aplica art. 21 din Regulamentul UE, sens în care veți primi un răspuns.

În situația în care nu sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, vă precizăm că acest aspect nu va avea nicio consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor și vânzarea produselor de către S.M.M. PARTENERS 2000 SRL

6. Persoanele împuternicite/Destinatari:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

a) Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita, la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali, printre care avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise, etc.

Printre furnizorii de servicii enumerăm: Confort Audit SRL, FAN Courier, S.C. Netopia S.R.L..

Pe lângă furnizorii mai sus menționați, Operatorul poate contracta servicii și produse și de la alte societăți din categoriile enunțate mai sus, societăți care vor asigura implementarea și utilizarea de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE.

În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de Regulamentul UE, dar și a actelor interne aprobate în vederea implementării Regulamentului UE.

b) Alte societăţi din UE/EEA;

c) Autorităţi ale statului, autoritățile fiscale, conform dispozițiilor legale;

d) Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

7. Transferul datelor cu caracter personal:

În cazul în care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societăți din alte țări, în vederea inițierii, încheierii și dezvoltării unor contracte și/sau proiecte cu o asemenea entitate, veți fi informat și se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44 - 49 din Regulamentul UE.

8. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte datele cu caracter personal:

Potrivit art. 12 - 22 din Regulamentul UE și a actelor interne aprobate în vederea implementării Regulamentului UE, aveți următoarele drepturi:

a)      dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, dreptul de acces la datele respective, respectiv dreptul de a obține, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră;

b)     dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră - dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;

c)      dreptul de a fi uitat/dreptul la ștergerea datelor - dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;

d)     dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, cu excepția situației în care există dispoziții legale contrare;

e)      dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat și dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un Operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.;

f)       dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu art. 6 alineatul 1) litera e) sau f), și art. 6 alin. (1), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;

g)      dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizat - dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, incluziv crearea de profiluri;

h)     dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta S.M.M. PARTENERS 2000 SRL printr-o solicitare scrisă.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va transmite un răspuns în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, conform Regulamentului UE.

Datele de contact ale Operatorului sunt:

-          adresa: Soseaua Giurgiului,nr. 90, Sector 4, Bucuresti,

-          adresa contact@ekodak.ro,

-          numărul de telefon 021.629.01.45

În cazul operațiunilor de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9. Condiții legitime, măsuri luate, înțeles termeni:

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții legitime și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul UE.

Pentru operațiunile de prelucrare realizate în temeiul consimțământului persoanei vizate, persoana vizată va fi informată conform art. 13 din GDPR printr-o Notă de informare separată, pentru a-și putea exprima consimțământul expres și separat pentru fiecare scop în parte.

 

Înțelesul termenilor utilizați în cadrul prezentei este următorul:

-          "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau social.

 

-     ”prelucrarea datelor cu caracter personal” cuprinde orice operaţiune efectuată asupra acestora, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

-    ”crearea de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestora pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

 

-          ”operator" înseamnă persoana juridică care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

-          "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

10. Păstrăm legătura

Îți mulțumim pentru ca ne-ai ales pe noi drept furnizori de servicii și pentru achiziția de bunuri.


 
ascunde
Telefon: 021.629.01.45
(retea fixa Romtelecom)
Email: contact@ekodak.ro

Program de lucru:
Luni-Vineri: 0900-1900
Sambata : 0900-1500
Duminica : Inchis